Happy Birthday, President Obama

Photo Credit: Getty Image