Happy Birthday, President Obama

Photo Credit: AP Image/ Alex Brandon