Happy Birthday, President Obama

Photo Credit: AP Photo/Alex Brandon